bestel eenvoudig via smartphone

Algemene voorwaarden van Axyma

Deze website is eigendom van Axyma.

Maatschappelijke zetel 

AXYMA BV

Wagenmakerijstraat 33A
8600 DIKSMUIDE
België

Telefoon: +32 (0)56/31.12.03
We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9u00 tot 17u00. Vrijdag van 9.00u tot 15.00.
Voor vragen over online bestellingen, mail ons op [email protected]
Voor alle andere vragen kan u hiervoor ook terecht bij [email protected]

Ondernemingsnummer : BTW BE1002.903.982
KBC
IBAN BE33 7340 7370 4346

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Axyma shop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Op de Algemene Voorwaarden van Axyma is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

Aankoop en Betaling

 • De overeenkomst tussen Axyma en de koper komt tot stand op het moment dat je de door Axyma gestelde voorwaarden hebt geaccepteerd en daaraan hebt voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Axyma behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Axyma bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Als er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.
 • De betaling van producten gekocht bij Axyma gebeurt uitsluitend vooraf via de voorgestelde betaalmiddelen.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig.
 • In geval van laattijdige betaling is Axyma bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

 

Levering en Levertijden

 • Binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de betaling wordt het aangekochte artikel bij u thuis bezorgd. Deze termijn is echter een richtlijn en is niet als bindend te beschouwen.
 • Als je een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
 • Axyma levert in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg.
 • De levering gebeurt via DPD tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contact gegevens van de DPD kan je vinden op www.dpd.be.
 • De leverings- of verzendkosten worden meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop.
 • De goederen worden geleverd tot aan de eerste drempel. U staat zelf in voor het transport naar binnen en/of naar een hogere verdieping.

 

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Axyma is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Axyma doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan het gebeuren dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Axyma de klant zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Axyma voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Axyma op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. Axyma is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

Bedenktijd (zichttermijn) en retourneren

 • Voor alle producten gekocht op de webshop van Axyma geldt volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. 
  Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door de klant of namens de klant. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht als het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Als je gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht laat je dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch weten. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van je bestelling vind je in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website.
 • De goederen dien je onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De kosten voor retourneren vallen ten laste van Axyma.
 • Axyma betaalt het gestorte bedrag binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen terug. 
  Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het gestorte bedrag niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval jouw eigendom. Op jouw verzoek kan het product ook opnieuw naar je worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
 • Als een product speciaal voor de klant gemaakt of veranderd is, heb je logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van 14 kalenderdagen.
 • Deze uitzondering geldt ook voor geopende flessen, vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
 • Wanneer een product zichtbaar gebruikt is, of op andere wijze is beschadigd vervalt het recht op teruggave van de betaling.
 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:

              AXYMA BV
              Wagenmakerijstraat 33A
              8600 DIKSMUIDE
              België
              Telefoon: +32 (0)56/31.12.03
              Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9u00 tot 17u00. Vrijdag van 9u00 tot 15u00
              E-mailadres: [email protected]

 

Garantiebepalingen

 • Axyma volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend.
 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Axyma.

 

Gebreken

 • Je bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Ga na of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
 • Werden de juiste goederen geleverd?
 • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan meld je dit binnen 7 werkdagen na levering aan Axyma.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Axyma.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Axyma.

 

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Axyma geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Axyma niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Axyma heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Axyma haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Axyma opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Axyma niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn exclusief BTW,  BEBAT en VALORLUB. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Promoties op artikelen zijn geldig zolang deze geafficheerd staan op de webshop of zolang de voorraad strekt.
 • Indien de prijsweergave fout is ten gevolge van een technische fout, probleem of deze per vergissing te veel afwijkt van de werkelijkheid, is er tussen de partijen geen overeenkomst tot stand gekomen. De klant kan hier geen rechten aan ontlenen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Axyma of rechthoudende derden.

 

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Axyma behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Axyma , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Veurne, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • Axyma levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Axyma de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • Axyma kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
  Als de klant onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de beheerder van de site gecontacteerd worden.
 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Axyma geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 • Axyma kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
  Axyma verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.